Dùng Script với Action

Một mẹo nhỏ dùng script cùng với action mà không cần cài đặt Script trong Photoshop

Shopping Cart